Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

TECHNIKUM EKONOMICZNE ROK SZKOLNY 2020/2021

 Terminy spotkań z rodzicami:

02 września 2021 - zebranie informacyjno-organizacyjne

17 listopada 2021 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania dla uczniów klas I-III, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (kształcenie zawodowe) dla uczniów klas IVA, IVBC

08 grudnia 2021 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr/końcowej uczniów klas IVA, IVBC

12 stycznia 2022 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr uczniów klas I – III

... kwietnia 2022 - zebranie rodziców uczniów klas IVA, IVBC dotyczące m.in.  przewidywanych ocen końcowych

27 kwietnia 2022 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania uczniów klas I-III

01 czerwca 2022 - konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III dotyczące przewidywanych ocen rocznych.

 

Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

22 WRZEŚNIA  2021 -  GODZ. 17:30

17 LISTOPADA 2021 -  GODZ. 17:30

12  STYCZNIA 2022  -    GODZ. 17:30 

27 KWIETNIA 2022  -   GODZ. 17:30   

28 CZERWCA 2022  -    GODZ. 17:30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI  

I.  Zebrania informacyjno - organizacyjne - 02.09.2021

1.     spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym - godz.16:45, 17:30

2.      spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów – godz.17:00 

       a.     prezentacja kalendarza Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2021/2021

b.    omówienie podstawowych zagadnień dot. planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz form współpracy z rodzicami

c.   funkcjonowanie szkoły w warunkach epidemii

d.     zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego (Statut TE, program wychowawczo-profilaktyczny, procedura uzyskiwania zwolnień z wf)

e.    przedstawienie „Procedury korzystania z dziennika elektronicznego”

f.     przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

g.    przekazanie informacji dotyczących: wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteriach oceniania zachowania , warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

h.    krótka prezentacja wniosków z działalności szkoły w roku szkolnym 2010/2021, wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych

               i.      IVA, IVB, IVC dodatkowo:  przypomnienie m.in. najważniejszych zasad i procedur dotyczących egzaminów  zewnętrznych, sposobu dostosowania warunków egzaminów, prezentacja harmonogramu egzaminów

 

Zebranie Rady Rodziców  – 22.09.2021 - godz.17:30.

 

   IIŚródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - III, konsultacje dla rodziców uczniów klas IVA, IVB, IVC dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu kształcenia zawodowego) - 17.11.2021

1.     spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz.17:00, m.in.:

a.         omówienie wyników nauczania , zachowania, frekwencji uczniów

b.         przedstawienie analizy ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych

3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

 IIIPodsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA, IVB, IVC – 08.12.2021

a.          spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrektorem  szkoły dot. m.in. organizacji egzaminów zawodowych  w sesji K201 – godz.17:00

b.         spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników klasyfikacji końcowej z zakresu kształcenia zawodowego)  – godz.17:30

 

IVPodsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - III) – 12.01.2022 

1.     szkolenie dla rodziców - aula  godz.16:30

      2.   spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2021/2022) – godz.17:00

      3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:00 – gabinet dyrektora  szkoły

  

V. Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVBC,  dotyczące m.in. przewidywanych ocen  końcowych – ... .04.2022

 

VI. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – 27.04.2022

1.       spotkania z wychowawcami klas – godz.17:00

2.       zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora szkoły

             

VII.  Konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – 01.06.2022

 

VIII. Zebranie Rady Rodziców – 28.06.2022 godz.17:30 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech