Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

KALENDARZ  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO  W CHORZOWIE 

ROK SZKOLNY 2021/2022

 

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I.  Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych -  01.09.2021

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE -  01.09.2021

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (forma stacjonarna):

1)     semestr  I, semestr  III, semestr V - 01.09.2021

2)     semestr  II, semestr  IV, semestr VI - 17.01.2022 

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 

1)     semestr  jesienny - 04.09.2021

2)     semestr  wiosenny – 22.01.2022 

II. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

1.     TECHNIKUM EKONOMICZNE :

1)     w klasach programowo najwyższych - 29.04.2022

2)     zakończenie rocznych zajęć - 24.06.2022

2.     LICEUM DLA DOROSŁYCH (system stacjonarny)

1)     w semestrze III, w semestrze V - 14.01.2022

2)     w semestrze IV - 24.06.2022

3)     w semestrze  VI - 29.04.2022

3.     Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe:

1)     semestr jesienny - 16.01.2022

2)     semestr wiosenny - 26.06.2022

III.  Zimowa przerwa świąteczna - 23.12.2021 - 31.12.2021

IV.  Podział na semestry:  TECHNIKUM EKONOMICZNE

1     w klasach programowo najwyższych

I semestr - 01.09.2021 - 10.12.2021 

II semestr - 13.12.2021 - 29.04.2022

2     w  klasach I – III

I semestr - 01.09.2021 - 14.01.2022 

II semestr - 17.01.2022 - 24.06.2022 

VI.  Rekolekcje wielkopostne : TECHNIKUM EKONOMICZNE – termin do ustalenia

VII. Wiosenna przerwa świąteczna - 14.04.2022 – 19.04.2022

VIII. Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych - wg. zarządzenia dyrektora CKZiU

IX.  Egzaminy zewnętrzne - wg harmonogramu CKE

X.   Praktyka zawodowa  TECHNIKUM EKONOMICZNE - Klasy:  III A5, III B5, III A4, III B4 - 04.05. 2022 - 31.05.2022

 

SPOTKANIA Z RODZICAMI 

I.  Zebrania informacyjno - organizacyjne - 02.09.2021

1.     spotkanie rodziców uczniów klas pierwszych z dyrektorem szkoły, pedagogiem szkolnym - godz.16:45, 17:30

2.      spotkania wychowawców klas z rodzicami uczniów – godz.17:00 

       a.     prezentacja kalendarza Technikum Ekonomicznego na rok szkolny 2021/2022

b.    omówienie podstawowych zagadnień dot. planu pracy szkoły w bieżącym roku szkolnym oraz form współpracy z rodzicami

c.   funkcjonowanie szkoły w warunkach epidemii

d.     zapoznanie z podstawowymi aktami prawa wewnątrzszkolnego (Statut TE, program wychowawczo-profilaktyczny, procedura uzyskiwania zwolnień z wf)

e.    przedstawienie „Procedury korzystania z dziennika elektronicznego”

f.     przeprowadzenie wyborów do Rady Rodziców

g.    przekazanie informacji dotyczących: wymagań edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych, sposobach sprawdzania osiągnięć ucznia, kryteriach oceniania zachowania , warunkach i trybie otrzymania oceny wyższej niż przewidywana

h.    krótka prezentacja wniosków z działalności szkoły w roku szkolnym 2020/2021, wnioski z prowadzonej ewaluacji wewnętrznej, prezentacja wyników egzaminów zewnętrznych

               i.      IVA, IVB, IVC dodatkowo:  przypomnienie m.in. najważniejszych zasad i procedur dotyczących egzaminów zewnętrznych, sposobu dostosowania warunków egzaminów, prezentacja harmonogramu egzaminów

 

Zebranie Rady Rodziców  – 22.09.2021 - godz.17:30.

 

   IIŚródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – klasy I - III, konsultacje dla rodziców uczniów klas IVA, IVBC dotyczące przewidywanych ocen (z zakresu kształcenia zawodowego) - 17.11.2021

1.     spotkania rodziców z wychowawcami klas – godz.17:00, m.in.:

a.         omówienie wyników nauczania , zachowania, frekwencji uczniów

b.         przedstawienie analizy ilościowej i jakościowej egzaminów zewnętrznych

3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora  szkoły

  

 IIIPodsumowanie klasyfikacji za I sem./końcowej dla kl. IVA, IVBC – 08.12.2021

a.          spotkanie rodziców uczniów klas maturalnych z dyrektorem  szkoły dot. m.in. organizacji egzaminów zawodowych  w sesji K201 – godz.17:00

b.         spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników klasyfikacji końcowej z zakresu kształcenia zawodowego)  – godz.17:30

 

IVPodsumowanie klasyfikacji za I semestr ( klasy I - III) – 12.01.2022 

1.     szkolenie dla rodziców - aula  godz.16:30

      2.   spotkania z wychowawcami klas (m.in. podsumowanie wyników nauczania i zachowania za I semestr roku szkolnego 2021/2022) – godz.17:00

      3.     zebranie Rady Rodziców  - godz.17:00 – gabinet dyrektora  szkoły

  

V. Zebranie rodziców uczniów klas programowo najwyższych: IVA, IVBC,  dotyczące m.in. przewidywanych ocen  końcowych – ... .04.2022

 

VI. Śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania – 27.04.2022

1.       spotkania z wychowawcami klas – godz.17:00

2.       zebranie Rady Rodziców  - godz.17:30 – gabinet dyrektora szkoły

             

VII.  Konsultacje dla rodziców dotyczące przewidywanych  rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć  edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania – 01.06.2022

 

VIII. Zebranie Rady Rodziców – 28.06.2022 godz.17:30 

  

PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

1.     30.08.2021

·         omówienie wyników egzaminów poprawkowych, podjęcie uchwał w sprawie  promocji

·        sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły

·        prezentacja wyników i wniosków z realizacji planu nadzoru

·        podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru

·        analiza statystyczna wyników egzaminu maturalnego

·        wnioski do planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 po przeprowadzonych zebraniach komisji, analiza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

·        prezentacja projektu kalendarza szkoły na rok 2021/2022 oraz  propozycji przydziału zadań dodatkowych

·        omówienie stanu przygotowań szkoły do nowego roku szkolnego

·        funkcjonowanie  CKZIU podczas trwającej epidemii, zasady bezpieczeństwa

2.     15.09.2021

·        wyrażenie opinii w sprawie przydziału czynności nauczycieli, tygodniowego rozkładu zajęć

·        podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

·        opinia w sprawie organizacji pracy szkoły : zatwierdzenie kalendarza CKZiU na rok szkolny 2021/2022, składu zespołów problemowych oraz przydziału zadań dodatkowych

·        prezentacja i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2021/2022

·        przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022

·        prezentacja harmonogramu egzaminów zewnętrznych oraz harmonogramu egzaminów próbnych

·        sprawy bieżące

 3.     20.10.2021

·        zatwierdzenie „Planu doskonalenie nauczycieli  CKZiU w Chorzowie na rok szkolny 2021/2022”

·        szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN

4.     17.11.2021

·        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego, słuchaczy Liceum dla Dorosłych

·        analiza i ocena stanu wyposażenia materialno – technicznego szkoły

·        wnioski do planu finansowego na rok następny

·        analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych, propozycje działań naprawczych

·        sprawy bieżące

 5.     08.12.2021

·    omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników końcowych z zakresu kształcenia zawodowego uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

·    podjęcie uchwały w sprawie końcowych  ocen klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

 

6.     12.01.2022

·    omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr uczniów Technikum Ekonomicznego, Liceum dla Dorosłych

·    podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

·    podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy Liceum dla Dorosłych oraz promocji na semestr programowo wyższy

·    egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe słuchaczy  Liceum dla Dorosłych,

·    omówienie wyników egzaminów próbnych

·    sprawy bieżące

7.    19.01.2022

·        analiza wyników nauczania i zachowania  za I semestr, uchwalenie wniosków do pracy w II semestrze

·        ocena realizacji planu pracy CKZiU i planu nadzoru pedagogicznego za I semestr

·        analiza stanu bezpieczeństwa w szkole (m.in. przyczyny wypadków )

·        analiza stanu zdrowotnego i kondycji psychofizycznej uczniów

·        zatwierdzenie nowych planów nauczania

·        sprawy bieżące

 8.     okres rekolekcji

·         szkolenie rady pedagogicznej

·         szkolenia w ramach komisji przedmiotowych

9.    25.04.2022

·        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów klas programowo najwyższych, ukończenia szkoły oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

·        podjęcie decyzji w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

 10.  27.04.2022

·        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

·        klasyfikacja końcowa uczniów Liceum dla Dorosłych

·        organizacja egzaminów zewnętrznych

·        projekt arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny

·        sprawy bieżące

  11.  03.06.2022

·        opinia w sprawie programów nauczania na następny rok szkolny

·        omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej

·        analiza przewidywanych ocen rocznych

·        sprawy bieżące

 12.  20.06.2022

·          omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego,

·        uchwała w sprawie wyników klasyfikacji, podjęcie uchwał o promocji uczniów oraz o promocji z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego,

·        organizacja egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

·      podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy   Liceum dla Dorosłych oraz promocji  

  na semestr programowo  wyższy

13.  28.06.2022

·        analiza wyników klasyfikacji rocznej, wnioski do pracy w następnym roku szkolnym

·        podsumowanie pracy zespołów zadaniowych, wnioski do dalszej  pracy

·        sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego

·        rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZIU

 ROK SZKOLNY 2021/2022

 Sesja 2. 2022 LATO (czerwiec - lipiec 2022)

pobierz harmonogram

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZIU

ROK SZKOLNY 2021/2022

Sesja 1. 2022 Zima (styczeń – luty 2022)

FORMUŁA 2017


Część pisemna – 11 stycznia 2022

godz. 10:00   AU.35
godz. 12:00   AU.36, AU.32, TG.15

czas trwania egzaminu: 60 minut

 

Część praktyczna – 10 stycznia 2022 (dokumentacja „d”)

godz. 9:00                 TG.14
godz. 13:00   AU.32, TG.15          

czas trwania egzaminu: 
TG.14/TG.15 – 150 minut
AU.32 – 120 minut

 

Część praktyczna – 18 stycznia 2022 (dokumentacja na komputerze „dk”)

godz. 9:00/15:00      AU.36

czas trwania egzaminu: 180 minut

 

Data ogłoszenia wyników: 31 marca 2022

Data wydania świadectw: 7 kwietnia 2022

 

 

TERMINY EGZAMINÓW ZAWODOWYCH W CKZIU

ROK SZKOLNY 2021/2022

Sesja 2. 2022 Lato (czerwiec – lipiec 2022)

FORMUŁA  2017

 

 

 

 

  CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHORZOWIE

  ROK SZKOLNY 2021/2022

 

Technikum Ekonomiczne

 Wychowawcy klas:

Klasa I A - mgr Katarzyna Hojda

Klasa I B - mgr Edyta Strzelczyk

Klasa II A  - mgr Bożena Marcisz

Klasa II B -  mgr Justyna Dobrzyńska-Pietrek

Klasa III A4  - mgr Anna Mandzewska wz. mgr Katarzyna Kołodziej

Klasa III B4 -  mgr Lucyna Nieśpiałowska

Klasa III A5 - mgr Barbara Marzec

Klasa III B5 -  mgr Justyna Przybytek

Klasa IV A -  mgr Mariola Stryjecka

Klasa IVBC - mgr Aleksandra Kosmala - Przeczek

 

LO dla Dorosłych

 Opiekunowie semestrów:

Klasa III s. – mgr Joanna Czechowicz-Kwaśniewicz

Klasa V s. – mgr Ewelina Lipiec

 

TECHNIKUM EKONOMICZNE ROK SZKOLNY 2021/2022

 Terminy spotkań z rodzicami:

02 września 2021 - zebranie informacyjno-organizacyjne

17 listopada 2021 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania dla uczniów klas I-III, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (kształcenie zawodowe) dla uczniów klas IVA, IVBC

08 grudnia 2021 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr/końcowej uczniów klas IVA, IVBC

12 stycznia 2022 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr uczniów klas I – III

06 kwietnia 2022 - zebranie rodziców uczniów klas IVA, IVBC dotyczące m.in.  przewidywanych ocen końcowych

27 kwietnia 2022 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania uczniów klas I-III

01 czerwca 2022 - konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III dotyczące przewidywanych ocen rocznych.

 

Terminy zebrań RADY RODZICÓW :

22 WRZEŚNIA  2021 -  GODZ. 17:30

17 LISTOPADA 2021 -  GODZ. 17:30

12  STYCZNIA 2022  -    GODZ. 17:30 

27 KWIETNIA 2022  -   GODZ. 17:30   

28 CZERWCA 2022  -    GODZ. 17:30

(zebrania odbywają się w gabinecie dyrektora szkoły)

 

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

30 sierpnia 2021r.

15 września 2021r.

20 października 2021r.

17 listopada 2021r.

08 grudnia 2021r.

12 stycznia 2022r.

19 stycznia 2022r.

okres rekolekcji

25 kwietnia 2022r.

27 kwietnia 2022r.

03 czerwca 2022r.

21 czerwca 2022r.

20 czerwca 2022r.

28 czerwca 2022r. 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech