Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

PROCEDURA UZYSKIWANIA ZWOLNIEŃ

Z  REALIZACJI ZAJĘĆ

WYCHOWANIA FIZYCZNEGO  

W CENTRUM KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W CHORZOWIE

 Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 7 września  1991 o systemie oświaty ( Dz.U. z  2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Ustawa z dnia 20 lutego 2015r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015r. poz.357).
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z10 czerwca 2015. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikacji i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych ( Dz.U. z 2015r., poz.843).
 3. Statut Technikum Ekonomicznego.

PROCEDURA  POSTĘPOWANIA

Zwolnienia doraźne

 1. W wyjątkowych sytuacjach ( np. chwilowa niedyspozycja zdrowotna, zdarzenie losowe )  uczeń na prośbę rodziców ( pełnoletni uczeń na własną prośbę) może być zwolniony z realizacji pojedyńczych zajęć wychowania fizycznego. Decyzję o zwolnieniu podejmuje nauczyciel wychowania fizycznego.
 2. Uczeń ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej ( w dzienniku nauczyciel wpisuje „zwolniony” -  skrót „zw.”). W bibliotece uczeń ma obowiązek potwierdzić swoją obecność na specjalnej liście. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń na pisemną prośbę rodziców może być zwolniony do domu. W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „nieobecność usprawiedliwiona”.

Zwolnienia długoterminowe

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
 2. Dłuższe zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące na brak możliwości  uczestniczenia ucznia w zajęciach wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest przechowywać je do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 4. Zaświadczenie lekarskie wystawione na okres dłuższy niż 1 miesiąc należy złożyć wraz z podaniem ( załącznik nr 1, załącznik nr2 ) w sekretariacie szkoły. 
 5. W przypadku dostarczenia kolejnego/kolejnych zaświadczeń dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie tych wszystkich zaświadczeń.
 6. Zwolnienie może dotyczyć pierwszego lub drugiego semestru lub całego roku szkolnego, w zależności od wskazań lekarza zawartych w zaświadczeniu braku możliwości uczestniczenia ucznia w zajęciach ( załącznik nr 3).
 7. O zwolnienie ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego występują rodzice lub samodzielnie pełnoletni uczeń . Rodzice lub uczeń składają podanie ( załącznik nr 1, załącznik nr 2 ) do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 8. Podanie należy przedłożyć dyrektorowi niezwłocznie po uzyskaniu zaświadczenia od lekarza, jednak nie później niż:

a)       w przypadku zwolnienia dotyczącego I semestru lub całego roku szkolnego  – do 30 września danego roku szkolnego,

b)        w przypadku zwolnienia dotyczącego II semestru – do 14 dni roboczych od rozpoczęcia II semestru

 1. W przypadku zdarzeń losowych i zaświadczeń lekarskich wystawianych w ciągu roku szkolnego rodzice/opiekunowie prawni składają podania poza ustalonymi wyżej terminami, jednak nie później niż 7 dni roboczych od daty wystawienia zaświadczenia.
 2. Zaświadczenie lekarskie zwalniające ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego z wsteczną datą ( np. zaświadczenie wystawione w dniu 10 października, a lekarz zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego od 1 września ) będzie respektowane od daty wystawienia zaświadczenia.
 3. Zwolnienie niedostarczone w terminie będzie ważne od daty jego złożenia w sekretariacie.
 4. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego w terminie do 7 dni roboczych od daty wpływu podania ( załącznik nr 5, załącznik nr 6).
 5. Decyzję dyrektora szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom pracownik sekretariatu.
 6. W przypadku decyzji odmownej uczeń lub jego rodzice mogą odwołać się za pośrednictwem dyrektora do Śląskiego Kuratora Oświaty.
 7. O zwolnieniu ucznia z realizacji zajęć poinformowany zostaje nauczyciel prowadzący zajęcia wychowania fizycznego oraz wychowawca ucznia. Fakt przyjęcia informacji do wiadomości potwierdzają podpisem złożonym w rejestrze uczniów zwolnionych z zajęć wychowania fizycznego w danym roku szkolnym.
 8. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego , a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i są podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 9. W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego przez cały semestr lub rok szkolny w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się ,,zwolniony/zwolniona”.
 10. W przypadku zwolnienia dłuższego niż 3 miesiące, uczeń przystępujący do zajęć wychowania fizycznego zobowiązany jest dostarczyć nauczycielowi wychowania fizycznego zaświadczenie lekarskie o zdolności do wznowienia zajęć z wychowania fizycznego.
 11. Uczeń zwolniony z realizacji zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek przebywać na tych zajęciach pod opieką nauczyciela. Nauczyciel może wyrazić zgodę na przebywanie ucznia w bibliotece szkolnej (w dzienniku nauczyciel wpisuje „zwolniony” -  skrót „zw.”). W bibliotece uczeń ma obowiązek potwierdzić obecność na specjalnej liście. Jeśli jest to pierwsza lub ostatnia lekcja, uczeń na pisemną prośbę rodziców ( pełnoletni na własną prośbę) może być zwolniony do domu. W dzienniku lekcyjnym zwolniony uczeń ma adnotację „ nieobecność usprawiedliwiona”. Uczeń  zwolniony  z  realizacji zajęć  wychowania fizycznego nie jest wliczany do  stanu klasy  podczas obliczania frekwencji z wyżej wymienionych zajęć.

Zwolnienia z  wykonywania określonych ćwiczeń

 1. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach  wychowania fizycznego.
 2. Dłuższe zwolnienie ucznia z określonych ćwiczeń na zajęciach  wychowania fizycznego musi być poparte odpowiednim zaświadczeniem wystawionym przez lekarza.
 3. Zaświadczenie lekarskie, wskazujące ograniczone możliwości wykonywania ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc, należy przekazać nauczycielowi wychowania fizycznego, który obowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem. Nauczyciel przechowuje zaświadczenia  do końca danego roku szkolnego tj. do 31 sierpnia.
 4. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w  tej opinii. ( dotyczy okresów dłuższych niż 1 miesiąc)
 5. Rodzice lub uczeń pełnoletni składają podanie ( załącznik nr 3, załącznik nr 4 ) do dyrektora szkoły (w sekretariacie), do którego załączają zaświadczenie lekarskie.
 6. Obowiązują terminy i procedura postępowania tak jak w przypadku uzyskiwania zwolnień  z realizacji zajęć wychowania fizycznego.
 7. Kserokopie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia  określonych ćwiczeń wydanej przez lekarza dyrektor przekazuje nauczycielowi wychowania fizycznego, który zobowiązany jest uwzględnić zalecenia lekarza w pracy z uczniem.

Postanowienia końcowe

 1. Komplet dokumentacji dotyczącej zwolnienia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zwolnienia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego  przechowuje w bieżącym roku szkolnym sekretariat szkoły. Po zakończeniu roku szkolnego dokumentacja zostaje przekazana  dyrektorowi szkoły.
 2. Z  niniejszą  procedurą  zapoznaje  uczniów  nauczyciel  wychowania  fizycznego  na pierwszych   zajęciach   w   danym   roku  szkolnym,  natomiast  wychowawca  klasy rodziców na pierwszym zebraniu z rodzicami.

 

Procedura obowiązuje od 1 września 2015r.

PODANIE O ZWOLNIENIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - zał. 1

PODANIE O ZWOLNIENIE Z REALIZACJI ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - zał. 2

PODANIE O ZWOLNIENIE Z OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - zał. 3

PODANIE O ZWOLNIENIE Z OKREŚLONYCH ĆWICZEŃ FIZYCZNYCH NA ZAJĘCIACH WYCHOWANIA FIZYCZNEGO - zał. 4

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech