Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM – STYPENDIA I ZASIŁKI SZKOLNE

 WNIOSKI O STYPENDIA SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2020/2021 PRZYJMOWANE I WYDAWANE SĄ

 W SIEDZIBIE OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHORZOWIE, UL. RACŁAWICKA 19 (pokój 215)
OD 15.07.2020 r. DO 15.09.2020 r.

Godziny przyjmowania stron:

 • poniedziałek: od 8:00 do 14:00
 • wtorek – czwartek: od 8:00 do 12:00
 • piątek: od 8:00 do 11:00

Tel.: 32 77 16 341.

Adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 STYPENDIA SZKOLNE

 Świadczenie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego zostało wprowadzone w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji oraz umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej. Pomoc ta przyznawana jest głównie w oparciu o:

 • ustawę o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1481) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów”,
 • ustawę o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1507) - art. 8 ust. 3-13,
 • ustawę z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256).

            Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania oraz wysokości stypendium szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/760/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.10.2017 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 02.11.2017 r. poz.5732).

Termin składania wniosków o stypendia szkolne

Wnioski na dany rok szkolny wydawane i przyjmowane są w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chorzowie Batorym, ul. Racławicka 19, pokój 215 - do 15 września (nieprzekraczalny ustawowy termin).

W przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno -wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

Wraz z wnioskiem konieczne jest złożenie dokumentów, zaświadczeń potwierdzających sytuację rodzinną i materialną rodziny ucznia. Zaświadczenia powinny wystawiać podmioty wypłacające dochód: pracodawcy, zleceniodawcy, płatnicy świadczeń itd. Można również dostarczać odcinki rent lub emerytur, kserokopie decyzji o przyznaniu świadczeń.

Aby ubiegać się o stypendium szkolne należy złożyć wniosek wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód rodziny z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. W przypadku utraty dochodu w miesiącu składania wniosku należy udokumentować dochód rodziny z tego miesiąca. Wniosek może złożyć:

 1. rodzic/opiekun prawny;
 2. pełnoletni uczeń;
 3. dyrektor szkoły, który nie może być jednak stroną postępowania, ponieważ nie ma interesu prawnego w przyznaniu stypendium uczniowi.

WNIOSEK O STYPENDIUM SZKOLNE NALEŻY ZŁOŻYĆ DLA KAŻDEGO UCZNIA ODDZIELNIE.

 

Kto może otrzymać stypendium szkolne

            Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występują następujące przesłanki: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo – wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe (np. śmierć członka rodziny). Przy czym, zarówno niski dochód na osobę w rodzinie ucznia (nieprzekraczający kryterium dochodowego), jak i przynajmniej jedna z przesłanek wymieniona powyżej muszą występować łącznie, aby przyznać stypendium.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.opschorzow.pl/inne-1/stypendia-szkolne.html

 

ZASIŁEK SZKOLNY

Zasiłek szkolny to obok stypendium szkolnego forma pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Pomoc ta przyznawana jest na podstawie ustawy o systemie oświaty z dnia 07.09.1991 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) - rozdział 8 a „Pomoc materialna dla uczniów” – art. 90 e ust. 1 – 4, ustawy z dnia 14.06.1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256). Kwestię realizacji, trybu i sposobu udzielania zasiłku szkolnego określa Regulamin udzielania pomocy materialnej dla uczniów i słuchaczy zamieszkałych na terenie Miasta Chorzów (stanowiącym załącznik do Uchwały Nr XLII/760/17 Rady Miasta Chorzów z dnia 26.10.2017 r. - Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 02.11.2017 r. poz. 5732).

Podstawową przesłanką warunkującą przyznanie zasiłku szkolnego jest wystąpienie zdarzenia losowego (np. śmierci członka rodziny, pożaru, powodzi, kradzieży) powodującego trudną sytuację materialną ucznia – bez wystąpienia zdarzenia losowego zasiłek nie może być przyznany. W odróżnieniu od stypendium zasiłek jest świadczeniem jednorazowym – pomocą nadzwyczajną.
Aby otrzymać zasiłek szkolny konieczne jest złożenie wniosku w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia losowego wraz z dokumentem potwierdzającym zaistnienie zdarzenia losowego.
Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego. Wysokość zasiłku szkolnego nie może przekroczyć jednorazowo kwoty 620 zł.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: http://www.opschorzow.pl/inne-1/stypendia-szkolne.html

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech