Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek.   Click to listen highlighted text! Jeśli chcesz posłuchać tekstu, zaznacz go i kliknij głośniczek. Powered By GSpeech

 PLAN PRACY RADY PEDAGOGICZNEJ

1.     30.08.2021

·         omówienie wyników egzaminów poprawkowych, podjęcie uchwał w sprawie  promocji

·        sprawozdanie z realizacji planu pracy szkoły

·        prezentacja wyników i wniosków z realizacji planu nadzoru

·        podjęcie uchwały w sprawie wykorzystania wniosków z nadzoru

·        analiza statystyczna wyników egzaminu maturalnego

·        wnioski do planu pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022 po przeprowadzonych zebraniach komisji, analiza potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego

·        prezentacja projektu kalendarza szkoły na rok 2021/2022 oraz  propozycji przydziału zadań dodatkowych

·        omówienie stanu przygotowań szkoły do nowego roku szkolnego

·        funkcjonowanie  CKZIU podczas trwającej epidemii, zasady bezpieczeństwa

2.     ... .09.2021

·        wyrażenie opinii w sprawie przydziału czynności nauczycieli, tygodniowego rozkładu zajęć

·        podjęcie uchwały w sprawie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych

·        opinia w sprawie organizacji pracy szkoły : zatwierdzenie kalendarza CKZiU na rok szkolny 2021/2022, składu zespołów problemowych oraz przydziału zadań dodatkowych

·        prezentacja i zatwierdzenie planu pracy na rok szkolny 2021/2022

·        przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2021/2022

·        prezentacja harmonogramu egzaminów zewnętrznych oraz harmonogramu egzaminów próbnych

·        sprawy bieżące

 3.     20.10.2021

·        zatwierdzenie „Planu doskonalenie nauczycieli  CKZiU w Chorzowie na rok szkolny 2021/2022”

·        szkolenie rady pedagogicznej w ramach WDN

4.     17.11.2021

·        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego, słuchaczy Liceum dla Dorosłych

·        analiza i ocena stanu wyposażenia materialno – technicznego szkoły

·        wnioski do planu finansowego na rok następny

·        analiza jakościowa wyników egzaminów zewnętrznych, propozycje działań naprawczych

·        sprawy bieżące

 5.     08.12.2021

·    omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr oraz wyników końcowych z zakresu kształcenia zawodowego uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

·    podjęcie uchwały w sprawie końcowych  ocen klasyfikacyjnych uczniów klas maturalnych Technikum Ekonomicznego

 

6.     12.01.2022

·    omówienie wyników nauczania i zachowania za I semestr uczniów Technikum Ekonomicznego, Liceum dla Dorosłych

·    podjęcie uchwały w sprawie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

·    podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy Liceum dla Dorosłych oraz promocji na semestr programowo wyższy

·    egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe słuchaczy  Liceum dla Dorosłych,

·    omówienie wyników egzaminów próbnych

·    sprawy bieżące

7.    19.01.2022

·        analiza wyników nauczania i zachowania  za I semestr, uchwalenie wniosków do pracy w II semestrze

·        ocena realizacji planu pracy CKZiU i planu nadzoru pedagogicznego za I semestr

·        analiza stanu bezpieczeństwa w szkole (m.in. przyczyny wypadków )

·        analiza stanu zdrowotnego i kondycji psychofizycznej uczniów

·        zatwierdzenie nowych planów nauczania

·        sprawy bieżące

 8.     okres rekolekcji

·         szkolenie rady pedagogicznej

·         szkolenia w ramach komisji przedmiotowych

9.    25.04.2022

·        podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji uczniów klas programowo najwyższych, ukończenia szkoły oraz ukończenia szkoły z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego

·        podjęcie decyzji w sprawie egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

 10.  27.04.2022

·        śródokresowa analiza wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego oraz słuchaczy Liceum dla Dorosłych

·        klasyfikacja końcowa uczniów Liceum dla Dorosłych

·        organizacja egzaminów zewnętrznych

·        projekt arkusza organizacji szkoły na następny rok szkolny

·        sprawy bieżące

  11.  03.06.2022

·        opinia w sprawie programów nauczania na następny rok szkolny

·        omówienie wyników ewaluacji wewnętrznej

·        analiza przewidywanych ocen rocznych

·        sprawy bieżące

 12.  20.06.2022

·          omówienie wyników nauczania i zachowania uczniów Technikum Ekonomicznego,

·        uchwała w sprawie wyników klasyfikacji, podjęcie uchwał o promocji uczniów oraz o promocji z wyróżnieniem uczniów Technikum Ekonomicznego,

·        organizacja egzaminów klasyfikacyjnych uczniów Technikum Ekonomicznego

·      podjęcie uchwały w sprawie wyników klasyfikacji słuchaczy   Liceum dla Dorosłych oraz promocji  

  na semestr programowo  wyższy

13.  28.06.2022

·        analiza wyników klasyfikacji rocznej, wnioski do pracy w następnym roku szkolnym

·        podsumowanie pracy zespołów zadaniowych, wnioski do dalszej  pracy

·        sprawozdanie z prowadzonego nadzoru pedagogicznego

 

·        rekrutacja na rok szkolny 2022/2023

TERMINY ZEBRAŃ RADY PEDAGOGICZNEJ

30 sierpnia 2021r.

... września 2021r.

20 października 2021r.

17 listopada 2021r.

08 grudnia 2021r.

12 stycznia 2022r.

19 stycznia 2022r.

okres rekolekcji

25 kwietnia 2022r.

27 kwietnia 2022r.

03 czerwca 2022r.

21 czerwca 2022r.

20 czerwca 2022r.

28 czerwca 2022r.  

Terminy spotkań z rodzicami:

02 września 2021 - zebranie informacyjno-organizacyjne

17 listopada 2021 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania dla uczniów klas I-III, konsultacje dotyczące ocen przewidywanych (kształcenie zawodowe) dla uczniów klas IVA, IVBC

08 grudnia 2021 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr/końcowej uczniów klas IVA, IVBC

12 stycznia 2022 - podsumowanie klasyfikacji za I semestr uczniów klas I – III

... kwietnia 2022 - zebranie rodziców uczniów klas IVA, IVBC dotyczące m.in.  przewidywanych ocen końcowych

27 kwietnia 2022 - śródokresowa analiza wyników oceniania i zachowania uczniów klas I-III

 

01 czerwca 2022 - konsultacje dla rodziców uczniów klas I – III dotyczące przewidywanych ocen rocznych.

 

Współpracujemy z:

JSN Pixel template designed by JoomlaShine.com
Click to listen highlighted text! Powered By GSpeech